Bodelning

Att separera är oftast en tung och mödosam process oavsett om man är sambor eller gifta. Förutom det rent känslomässiga är det många juridiska och inte minst ekonomiska problem som måste lösas. Denna process ser olika ut beroende på om bodelningen sker mellan sambor eller gifta – oavsett vad är det en viktig process som måste göras. Det är viktigt att känna till vilka spelregler som föreligger, allt för att säkerställa en korrekt bodelning där ingen part riskerar att bli lurad eller gå miste om det den har rätt till. Det är också viktigt att denna bodelning ska vara en slutlig överenskommelse mellan parterna så att parterna kan gå vidare med sina liv. Vi rekommenderar därför att ni kontaktar oss!

 

Bodelning mellan gifta

 

En bodelning mellan gifta kan göras både under pågående äktenskap alternativt när äktenskapet upphör vid skilsmässa eller dödsfall.

 

Huvudregeln är att allt delas lika efter avdrag för skulder. Fastigheter, bolag, bilar, båtar, bankmedel, aktier, fritidshus m.m – allt räknas in för att sedan efter det att skulderna betalts fördelas lika mellan er båda. Det finns dock undantag, det som är enskild egendom ingår inte i bodelningen. Detta innebär att tillgångar som är enskild egendom genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente ej bodelas utan behålls av dess ägare. Så länge parterna är överens får de göra avsteg från huvudregeln om att allt ska delas lika. Vid en skilsmässa ska en bodelning ske och denna regleras i ett bodelningsavtal.

 

Fördelen med att anlita oss är att vi alltid är opartiska vilket innebär att vi inte företräder någon utan vårt enda mål är att hjälpa er genom denna process på ett så smidigt och korrekt sätt som möjligt.

 

Bodelning mellan sambor

 

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Separerar sambor ska en bodelning ske om någon av parterna begär det. Begäran om bodelning ska ske senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde . Till skillnad från gifta par ska enbart så kallad samboegendom bodelas. Samboegendom är enbart gemensam bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning.  Värdet av denna egendom ska som huvudregel delas lika, efter avdrag för skulder. Avsteg kan göras från denna fördelning om parterna är överens alternativt om samboavtal föreligger.

 

För att i möjligaste mån undvika problem är det viktigt att bodelningen går rätt till och att bodelningsavtalet blir korrekt. Vi är experter på familjejuridik och hjälper gärna till vid er bodelning. Tveka inte på att kontakta oss om ni har frågor eller vill nyttja vår hjälp.